Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

Identiteit opleider:

Milo performance and Education B.V
Nijenrode 39 1121 HR Landsmeer
KvK: 81886934
BTW: NL862258029B01

Inhoud
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Artikel 3 – Aanbod 
Artikel 4 – Overeenkomst 
Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 
Artikel 6 – Examen
Artikel 7- Auteursrechten
Artikel 8 – Prijswijzigingen
Artikel 9 – Levering
Artikel 10 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 11 – Betaling 
Artikel 12 – Niet-tijdige betaling
Artikel 13 – Opschorten
Artikel 14 – Aansprakelijkheid van de opleider 
Artikel 15 – Vertrouwelijkheid 
Artikel 16 – Vragen en klachten 
Artikel 17 – Geschillenregeling 
Artikel 18 – Aanvullende afspraken

Artikel 1 – Definities

Abonnement – Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

Educatieve DienstHet geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

OvereenkomstEen overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

UU dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt.

OpleiderEen private opleider / trainingsbureaus die lid is van de NRTO.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor Opleider van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

  in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:

  • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer de educatieve dienst start;
  • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
  • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;
  • de duur van de overeenkomst,

   of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:

   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
   • de levertijd van het lesmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de opleider.

5. De opleider mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

   • de identiteit en het adres van de opleider, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de opleider;
   • het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
   • indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de opleider via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
   • de geldigheidsduur van het aanbod

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de opleider worden onderbouwd:

Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

   • annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
   • bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
   • bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de opleider worden onderbouwd.

3. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de opleider worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.

4. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de opleider  niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

5. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de opleider niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.

6. De opleider stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

7. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De opleider betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

8. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de opleider ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de opleider terug te zenden. De opleider is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de opleider worden voldaan.

9. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de opleider aan u van rechtswege ontbonden.

10. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de opleider verschuldigd.

11. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:

   • u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
   • de opleider de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

Artikel 6 – Examen

 1. Aansluitend op een Opleiding wordt een Examen bij Deelnemer afgenomen. Indien een Deelnemer niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht als bepaald in artikel 9.2, vervalt het recht op een (aansluitend) Examen.

 2. Deelnemer heeft, wanneer het oorspronkelijke Examen niet is behaald, het recht op een herkansing binnen drie maanden na de datum van het Examen. De herkansing is kosteloos.

 3. Je hebt binnen de opleiding recht op 1 herexamen.

 4. Deelnemen aan het examen is alleen toegestaan als er geen betalingsachterstand is binnen het eventuele termijnbetalingsabonnement van de deelnemer.

 5. Het inhalen van een examen kan 1-op-1 worden gepland met Milo en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht bedragen €150 ex. BTW. Het is toegestaan een inhaalexamen te delen met andere deelnemers (tot max. 2 deelnemers), de kosten blijven €150 ex. BTW.

Artikel 7. Auteursrechten

 1. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider.

Artikel 8 – Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9 – Levering

 1. Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 10 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan.

Artikel 12 – Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De opleider zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 1. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de opleider u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
 2. Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de opleider gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 4. De opleider kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van de opleider

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 – Vragen en klachten

 1. De opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de opleider telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de opleider binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de opleider per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. De opleider zal de klacht vertrouwelijk behandelen.
 3. Na afhandeling van de klacht zal de opleider deze in een daarvoor bestemd dossier 1 jaar bewaren.
 4. De opleider doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opleider. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

Artikel 18 – Aanvullende afspraken

 1. Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer):

  • de bepaling van de doelgroep;
  • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
  • de bepaling van de leerbehoefte;
  • het te hanteren opleidingsonderwerp;
  • de wijze van werken;
  • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
  • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
  • de keuze van de in te zetten opleiders door de ondernemer en de
  • opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;
  • de rol van de opleider(s);
  • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;
  • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
  • de eventuele nabespreking;
  • de kostenraming;
  • kosten trainingsmateriaal;
  • reis- en verblijfkosten van de opleider;
  • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;
  • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en
  • de taakverdeling van organisatie daarvan;
  • het in rekening brengen van offertekosten;
  • de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande);
  • bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande);
  • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande);
  • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg;
  • het BTW regime wat van toepassing is.